Szerszámok és szerszámrendszerekfa- és műanyag megmunkáláshoz
ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely a Leitz Hungária Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Kis-Dunau. 6., Cg. 13-09-088776) mint eladó (Szállító) által a Megrendelővel kötött szerződésekreérvényes.

1. Általános feltételek:

Megrendelőnek minősül bármely természetes vagy jogi személy, amely a Szállítótólterméket rendel, Szállítóval adásvételi vagy egyéb (pl. szerszám karbantartási, szervizszolgáltatásistb.) szerződést köt a termékek kapcsán.

Terméknek a Szállító által értékesített fa- és műanyag megmunkáló szerszámok ésszerszámrendszerek minősülnek.

A jelen ÁSZF-et kell alkalmazni a felek között létrejött valamennyi szerződésre, a Szállítóáltal közölt minden árajánlatra, megrendelésre, rendelés-visszaigazolásra, kivéve, ha afelek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől egyedi megállapodásukban eltérnek.
A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a felek között a termékekkel kapcsolatosmegállapodást, ajánlatot, kikötést.

Az ajánlatokhoz átadott mellékletek, különösképpen rajzok, ábrák, minták és hasonlók, aSzállító tulajdonában maradnak és csak a szerződés szerinti célokra használhatók.Amennyiben a szerződés nem jön létre, ezeket a mellékleteket Szállító számára visszakell szolgáltatni.

A jelen ÁSZF-től bármilyen eltérés csak akkor érvényes, ha azt a Szállító írásbanelfogadta.

A Megrendelő saját általános szerződési feltételeinek alkalmazását Szállító kifejezettenkizárja.

A felek egyedi írásbeli megállapodásukban a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.A Megrendelő a megrendelés elküldésével, az ajánlat elfogadásával kijelenti és elismeri,hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szállító honlapján keresztül megismerte és azokatmagára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a jelenÁSZF rendelkezéseit, úgy nem jogosult a Szállítótól terméket megrendelni vagy átvenni.Mindazok a szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolataikbanmegegyeztek,illetve minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, csakakkor válik a szerződés részévé, ha abban a Felek külön megállapodnak. Ugyanezvonatkozik az üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismertés rendszeresen alkalmazott szokásra is.

2. Megrendelés és szerződéskötés

Megrendelő megrendelés leadásával a Szállítótól termékek leszállítását megrendeli.Megrendelő köteles az egyes megrendelésekben (megrendelőlapokon) megjelölni atermék fajtáját, mennyiségét, a teljesítés határidejét és helyét, a teljesítés ütemezését,valamint az adott megrendelés teljesítésével kapcsolatos további lényeges és egyébfeltételeket. A megrendelés Szállító által történő visszaigazolása – akár a lényegeskérdéseket nem érintő eltérésekkel – elfogadásnak minősül, kivéve, ha eltérés esetén aMegrendelő tiltakozik az eltérő feltételek ellen.

A felek közötti megállapodás a megrendelés Szállító által történő írásbeli elfogadásávaljön létre. Amennyiben a felek külön megállapodást kötnek, az csak a mindkét fél általtörténő aláírással jön létre.

Az árakat a Szállító árlistája tartalmazza. A Szállító az árlistáiban, illetve az ajánlataibanszereplő árakat megváltoztathatja, különösen, ha ezt árfolyamváltozás indokolja, kivéve,ha az árak érvényességi időtartamát az árlistában vagy az ajánlatban meghatározta.Az árak esetleges változását a Szállító köteles a visszaigazolásban jelezni, amelyek csakakkor lesznek érvényesek, ha azokat a Megrendelő elfogadja.
A Megrendelő köteles a megrendelt árut átvenni és annak ellenértékét a megállapodotthatáridőre kiegyenlíteni.

3. Árak:

Mindenkor a kiszállítás napján hatályos árak érvényesek.

Áraink megadásánál ÁFA nélküli ár értendő. A nettó ár után felszámított ÁFA a kiszállításnapján érvényes mértékben kerül felszámításra.

Az árak székhelyünkön vagy fióktelepeinken történő átadással, csomagolva értendők.Belföldi kiszállításoknál fuvarozó igénybevétele esetén Szállító jogosult a fuvarköltségetfelszámítani, a fuvarköltséget a Megrendelő viseli abban az esetben is, ha a szállítást aSzállító végzi. A biztosítási és egyéb járulékos költségeket a Megrendelő viseli. Szállítócsomagoló anyagot nem vesz vissza.

Amennyiben a megrendelés lezárását követően külön, a visszaigazolásban nem rögzítettigények jelennek meg, Szállító jogosult az ebből eredő költségeket külön leszámlázni.Ugyanez érvényes olyan műszaki részletek felmerülésekor, amelyek amegrendelés/ajánlat megkötésekor nem voltak ismertek és többletköltséget jelentenek.

4. Szállítási feltételek:

Szállító a szállítási határidőket az elvárható gondossággal és zavarmentes termelésifolyamatot feltételezve adja meg. A szállítási határidő a megrendelés minden részleténektisztázását követően, a visszaigazolásban foglaltak szerint kezdődik.

A szállítási határidő meghosszabbodik előre nem látható gátló tényezők felléptekor,melyeket Szállítónak a tőle elvárható gondosság ellenére sem áll módjában kiküszöbölni.Ilyen gátló tényező pl. a termelőüzemben vagy a beszállítóknál fellépő üzemzavarok, anyersanyagellátás késedelme vagy hasonló okokra visszavezethető termeléskiesés.Ugyancsak meghosszabbodik a szállítási határidő, ha a Megrendelő a megrendelésSzállító általi visszaigazolását követően olyan változtatásokat kér, melyek a termelésifolyamatot meghosszabbítják.

A késedelem jogkövetkezményei alkalmazásától a Felek abban az esetben eltekintenek,ha a késedelem oka – minden kétséget kizáróan - vis maior (pl. háború, árvíz,földrengés, egyéb természeti katasztrófa stb.).

Szállító kártérítési felelőssége kizárólag a szállítási határidő szándékos túllépése miattiesetben áll fenn.

Az áru kiszállítása a Megrendelő által megjelölt helyre a Megrendelő kockázatára történik.A Megrendelő kockázata a szállítójárműre történő felrakodást követően kezdődik, akkor is, ha ez a Szállító járműve. Szállító a szállítmányokat csak a Megrendelő kifejezettírásbeli kérésére és költségére biztosítja.

Eltérő megállapodás hiányában a Szállító jogosult rész-szállításokat teljesíteni. A részszállításokkülön szállításként kerülnek elszámolásra.

A teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a terméket átveszi a Szállítótól vagy aza fuvarozónak átadásra került.

A szállítás teljesítésének igazolása szállítólevél kiállításával történik, amelyen a Felek aszállítást – nevük és a dátum feltüntetésével – aláírásukkal igazolják.Amennyiben szállítási kár vagy veszteség következik be, azt haladéktalanul jelezni kell aSzállító számára, - fuvarozó közreműködése esetén - annak kár- illetveveszteségigazolásának egyidejű mellékelésével. A károsodott árut a Szállítórendelkezésére kell tartani.

Amennyiben a Szállító a szállítással késedelembe esik, Megrendelő köteles 15 napospóthatáridő tűzésével felszólítani a teljesítésre, elállásra csak a póthatáridőeredménytelen eltelte után jogosult.

Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben vis maior miatt késik a szállítással vagy amegrendelés teljesítésével. Ha a felek között nem jön létre megállapodás a szállításihatáridők módosításáról, Szállító elállhat a szerződéstől, míg Megrendelő ilyen esetben amegállapodott szállítási határidőt követő 30 nap elteltével jogosult elállni a szerződéstől.

5. Vizsgálat/mennyiségi és minőségi kifogásolás, a kárveszély átszállása:

Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból - az átvételt követőenhaladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben a termékmennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban bármilyen eltérést tapasztal,köteles ezeket jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 naponbelül köteles a Szállítónak eljuttatni.

Fentiek elmulasztása esetén a szállítás szerződésszerű teljesítésnek minősül és aMegrendelő elveszíti azt a jogát, hogy a termék mennyiségi vagy minőségi hibájávalkapcsolatban a Szállítóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

Amennyiben a termék átvételekor a termék csomagolása sérült, hiányos vagy hibás,Megrendelő köteles erről az átvételt megelőzően jegyzőkönyvet felvenni, és csak ajegyzőkönyv fuvarozó általi átvételét követően veheti át a terméket. A sérült, hiányosvagy hibás csomagolásról Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót.Amennyiben a Megrendelő a mennyiségi vagy minőségi kifogást alaptalanul terjeszti elő,úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Szállítónakmegtéríteni.

A termék Megrendelőnek történő átadásával a kárveszély átszáll a Megrendelőre, illetve afuvarozónak történő átadással a fuvarozóra.

Amennyiben a Megrendelő általi átvétel a Szállító határidőben történő teljesítésétkövetően nem, nem határidőben, vagy nem teljes egészében következik be, aMegrendelő átvételi késedelembe kerül. Ettől az időponttól kezdve a kárveszély aMegrendelőre száll át.

Ilyen esetben a Szállító jogosult a terméket a Megrendelő kockázatára és költségéreválasztása szerinti módon feladni, vagy beraktározni. Ezen időponttól kezdődően az áruminden tekintetben szerződés szerint leszállítottnak minősül és a Megrendelő köteles aszállítás esetén esedékes, vagy a szállítástól függő fizetéseket haladéktalanul teljesíteni.

A csomagolás kizárólag a kereskedelemben szokásos módon történik, amennyiben ettőleltérő csomagolásra nem jött létre külön megállapodás.

6. A tulajdonjog fenntartása:

Valamennyi, a Megrendelőnek átadott termék a vételár teljes kiegyenlítéséig Szállítótulajdonában marad, függetlenül attól, hogy az kinek a birtokában van. Ez vonatkozik atesztelés vagy bemutató céljából szállított termékekre is, amelyeket Megrendelő csak aSzállító által meghatározott célra használhat.

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a tulajdonjog fenntartással átadott terméket aMegrendelő bármely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén, Megrendelőtelephelyén visszavegye. Megrendelő köteles Szállító bejutását lehetővé tenni és aterméket visszaszállításra biztosítani, az elszállítást semmilyen módon, sem közvetve,sem közvetlenül nem akadályozhatja, hiúsíthatja meg.

Amennyiben a Megrendelő a leszállított árut továbbértékesíti, úgy azt határidőbentörténő fizetés esetén értékesítheti a szabályos üzleti tevékenysége során, a vételárkiegyenlítéséig foglaló vagy biztosíték, zálog tárgya az átvett termék nem lehet, azt aMegrendelő semmilyen módon nem terhelheti meg, azzal sajátjaként egyéb más módonsem rendelkezhet.

Továbbértékesítés esetén a Megrendelő - kártérítési kötelezettsége mellett - köteles aharmadik személyt a tulajdonjog fenntartás tényéről tájékoztatni és egyidejűleg vételárkövetelésétSzállítóra engedményezni és Szállítót a továbbértékesítés minden lényegesfeltételéről, a termék felhasználási módjáról tájékoztatni.A tulajdonjog fenntartás akkor is érvényes, ha Megrendelőnek a Leitz cégcsoporthoztartozó más vállalkozással szemben fennálló lejárt követelése van.

7. Fizetési feltételek, a késedelem következményei:

Megrendelő - levonás vagy beszámítás nélkül – köteles a termék vagy szolgáltatásátvételekor a kiállított számla összegét megfizetni (átutalni), amennyiben a felek írásbaneltérően nem állapodnak meg.

Nagyobb értékű, specifikusan a Megrendelő részére készülő szerszámokmegrendelésekor Szállító jogosult előleget kérni, melynek mértéke a megrendelt termékértékét nem lépheti túl. Előleg kikötése esetén a szállítási határidő az előleg Szállítóbankszámlájára, vagy pénztárába történő beérkezésének napján kezdődik. Az ügyletMegrendelőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén Szállító az előlegetmindaddig jogosult kamatmentesen visszatartani, míg a terméket más felhasználó felénem értékesíti.

A Szállító számláiban feltüntetett vételárat a mindenkor hatályos jogszabályokbanmeghatározott mértékű ÁFA terheli, melyet Megrendelő köteles megfizetni.A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Megrendelőt a számlakiegyenlítésének késleltetésére.

A fizetés akkor tekintendő megtörténtnek, amikor az ellenérték jóváírásra került aSzállító bankszámláján/készpénzben pénztárába befizetésre került.A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a mindenkor hatályos törvényielőírásoknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesít. Szállító jogosult akésedelmi kamatot meghaladó mértékű kárigényét érvényesíteni, továbbá Megrendelő köteles megtéríteni Szállító részére az igény érvénesítésével kapcsolatban felmerültadminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult teljesítését felfüggeszteni,szüneteltetni. Szállító a szüneteltetés/felfüggesztés ideje alatt nem esik késedelembe ésa Megrendelő semmilyen igényt nem érvényesíthet vele szemben.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben felszámolási eljárás indul,a Szállítóval szemben fennálló még le nem járt tartozása a felszámolási eljárásmegindulását elrendelő jogerős bírósági végzésnek a Cégközlönyben valómegjelenésének napján lejárttá válik. /Cstv. 35. § /1/

Mindez érvényes a Megrendelő ellen indult csődeljárás esetén is.

Ilyen esetben Szállító a már leszállított áru ellenértékét azonnali hatállyal követelheti, amég nem teljesített megrendelést pedig csak a vételár előzetesen történő kiegyenlítéseesetén köteles teljesíteni.

Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a Szállítóval szemben, Szállítójogosult a tartozás kiegyenlítéséig a teljesítést megtagadni.

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Szállítóés/vagy Szállító jogi képviselője írásban, 8 napos póthatáridő tűzésével felszólítjatartozása kiegyenlítésére. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének ezenpóthatáridő(k)ben sem tesz eleget. Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyalfelmondani és jogos követelését bírósági úton (akár felszámolási eljárás útján)érvényesíteni.

Megrendelő kizárólag a felek megállapodása alapján jogosult a vételár visszatartására ésa vételárral szembeni beszámításra (bármilyen jogcímen, így különösen szavatossági,jótállási, kártérítési jogcímen).

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy új vevő, megrendelő első megrendelése eseténa teljesítést biztosíték nyújtásától vagy előlegfizetéstől tegye függővé.

8. Szavatosság

Szállító szavatosságot vállal az általa szállított vagy szolgáltatott termék kifogástalanminőségéért. A Szállító katalógusaiban, prospektusaiban, rajzaiban feltüntetetthez képestműszaki változások nem képezhetik reklamáció alapját mindaddig, míg a felhasználásicélnak megfelelnek a termékek.

Ugyanez érvényes olyan hibákra, melyek a termék alkalmazhatóságát nem befolyásolják.Szállító nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződés megkötésénekidőpontjában ismerte vagy ismernie kellett volna.

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy minden tudomására hozott termékhibát sajátmaga kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

Szállító a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).A termékkel kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogást a Megrendelőhaladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban, pontos leírással, a bizonylatok,szállítólevél csatolásával, valamint a számlaszám megadásával köteles a Szállító részérebejelenteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy ateljesítés elfogadottnak tekintendő.

Nincs helye reklamációnak olyan eltéréseknél, melyek nem haladják meg a szakmábanszokásos mértéket, illetve ha a minőségi irányelvek által előírt követelményeken belülmaradnak.

Jelentéktelen hiba miatt, valamint olyan esetben sincs helye elállásnak, amikor az elállásfeltételeinek bekövetkezését Megrendelő felróható magatartása idézte elő.Nem tekinthető hibának a katalógusokban foglaltaktól vagy a korábban leszállítotttermékektől való kisebb, jelentéktelen eltérés.

Megrendelő a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alattérvényesítheti szavatossági jogait.

A termék kicserélése esetén a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje akicserélt termékre újból kezdődik.

Szavatossági igény nem érvényesíthető az alábbi esetekben:

- szakszerűtlen, rendeltetésellenes üzembe helyezés, használat, alkalmazás, a kezelésiutasítások be nem tartása;
- helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, nem gyártási eredetű meghibásodás;
- a terméken végzett bármilyen idegen beavatkozás vagy önhatalmú változtatás;
- kopás.

9. Felelősség

Szállító felelőssége csak az általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozottkárokért áll fenn. Szállító a Megrendelő speciális körülményeiből adódó bármilyenkövetkezményi káráért, esetleges elmaradt hasznáért, valamint a prospektusokban,katalógusokban és egyéb írásos anyagokban szereplő esetleges téves adatokért nemvállal felelősséget.

Szállító kártérítési felelőssége legfeljebb a leszállított termékek vételárának erejéig állfenn.

Felek a szerződéses kötelezettségeik teljesítését érintő körülményekről haladéktalanul ésteljes körűen kötelesek tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredő károkértfelelősek.

Feleknek tudomása van arról, hogy a 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) alapján a szerződéstmegelőző tárgyalások során tájékoztatni kötelesek egymást a szerződést érintő lényegeskérdésekről és feltételekről. Ennek elmulasztása esetén az esetleges kártérítésre jogosultfél - a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett káron túlmenően – egyéb károkat éselmaradt vagyoni előnyt kizárólag olyan mértékben érvényesítheti a károkozóvalszemben, amilyen mértékben bizonyítani tudja, hogy a kár, mint a szerződésszegéslehetséges következménye a jelen szerződés megkötésének időpontjában a károkozó félszámára előrelátható volt.

A Megrendelő felel azért, hogy meghatározott minőségi, és egyéb tulajdonságokravonatkozó előírások kivitelezése, vagy a Szállító rendelkezésére bocsátott rajzok,matricák, minták, és hasonló kiviteli előírások, ill. segédeszközök felhasználása nem sértiegy harmadik fél jogait, különös tekintettel a szabadalmi-, márka- és mintajogokra,valamint felelős a megrendelésének kivitelezéséből adódó minden panaszért éskárigényért.

Szállító nem vállal felelősséget semmilyen, a rendelkezésére bocsátott rajz, minta, stb.elvesztéséért, ill. károsodásáért, és ezekre biztosítást csak külön megbízás esetén, aMegrendelő költségére köt.

10. A szerződés időtartama, felmondása és azonnali hatályú felmondása

A felek közötti szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

A szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

Szállító jogosult a szerződést Megrendelő súlyos szerződésszegése, így különösen azalábbi esetekben azonnali hatállyal felmondani:

- a Megrendelő ellen felszámolási-, csőd vagy végelszámolási eljárástkezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő magakezdeményezi;
- amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzletimagatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak;
- amennyiben részszállítások esetén Megrendelő az esedékes részszámlát –Szállító felszólítása ellenére, az ott megjelölt póthatáridőn belül – nemegyenlítette ki;
- a szerződést érintő lényeges körülménnyel kapcsolatos tájékoztatásikötelezettségének nem tett eleget, vagy bármilyen kötelezettségét megszegte ésazt – Szállító erre vonatkozó felhívását követően – 5 napon belül nem orvosolta;
- a Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Szállítóval szemben, amelya Szállító hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a fentiek bármelyike bekövetkezik, Szállító jogosult további teljesítéseitfelfüggeszteni.

A szerződés bármilyen módon való megszűnése semmilyen vonatkozásban sem érinti aMegrendelőnek a Szállítóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy mástartozásai teljesítésének kötelezettségét.

Elállásnak (a szerződés felbontásának) csak akkor van helye, ha az eredeti állapottermészetben helyreállítható.

Elállásra bármelyik fél kizárólag akkor jogosult, ha felajánlja az általa kapott szolgáltatásegyidejű visszaadását.

Amennyiben a Szállító elállására az ajánlat késedelmes elfogadása vagy a Megrendelőfizetési késedelme miatt kerül sor, Szállító jogosult a megrendelés értékének 30 %-ának(+ÁFA) megfelelő összegű meghiúsulási kötbért felszámítani.

Amennyiben Szállító a Megrendelőnek felróható okból eláll a szerződéstől, Megrendelőköteles megtéríteni a Szállítónak az ezzel okozott károkat, ideértve a következményikárokat és az elmaradt hasznot is.

11. Különleges feltételek szervíz-és/vagy szerszám karbantartásiszolgáltatásokra

Szerviz- és/vagy szerszám karbantartási szolgáltatások esetén a Felek között jogviszonytipikusan úgy jön létre, hogy a Szállító munkatársa a Megrendelőnél elektronikus útonrögzíti a konkrét megrendelés Felek által lényegesnek ítélt feltételeit, amelyről aMegrendelő egy automatikus visszajelzést kap e-mailben. A Felek közötti jogviszony aze-mail Megrendelő postafiókjába történő megérkezésével jön létre.

Szerviz- és/vagy szerszám karbantartási szolgáltatások esetén a szállítást tipikusan aSzállító végzi.

Amennyiben a Szállító részére tárgyakat, eszközöket további megmunkálásra, (pl.élezésre) átadtak, a megmunkálandó tárgy a javítási díj kifizetésekor vehető át.Minden elvégzett munka azonnal, készpénzben fizetendő, kivéve, ha más írásosmegegyezés született.

A díj határidőben történő kiegyenlítésének hiányában Szállítót a díj kifizetéséig vagy másmegfelelő biztosíték nyújtásáig a terméken visszatartási jog illeti meg.

Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból – az átvételt követőenhaladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles megvizsgálni, rendeltetésszerűenkipróbálni és meggyőződni annak megfelelő működéséről.

Ilyen esetekben Szállító szavatossági kötelezettsége az általa elvégzett munkárakorlátozódik, Szállító semmilyenkövetkezménykárért, elmaradt haszonért stb. nem felelős.

Szállító a szaktanácsadói tevékenysége során nem tartozik kártérítési felelősséggel,kivéve, habizonyíthatóan szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal járt el.

12. Eljáró bíróság

Jogviták esetére a felek – értékhatártól függően – a Buda Környéki Kerületi Bíróság,illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13. Vegyes rendelkezések:

Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló esetleges bármilyen követelését kizárólag aSzállító előzetes írásbeli engedélyével engedheti át harmadik személynek, csak ígyengedményezheti, illetve terhelheti meg. Az ilyen követelés beszámítása szintén csak aSzállító előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Megrendelő hozzájárul, hogy Szállító kezelje és feldolgozza adatait. Szállító tanácsadói(könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek stb.) szintén jogosultak ezen adatokmegismerésére.

Szállító és Megrendelő egyaránt köteles a köztük létrejött jogviszonnyal, annakteljesítésével kapcsolatban egymásnak átadott dokumentumokat és megismertinformációkat szigorúan bizalmasan kezelni és kizárólag a szerződésben rögzített célokrahasználni. A munkatársak és az esetlegesen közreműködő harmadik személyek(alvállalkozók stb.) kötelesek a fenti rendelkezések betartására.

Felek valamennyi ilyen jellegű információt, adatot üzleti titoknak minősítenek, melyekmegőrzésére a köztük létrejött jogviszony megszűnése után is kötelesek.

Valamennyi írásbeli értesítést a felek mindenkori székhelyére tértivevényes ajánlottküldeményként kell megküldeni. Az ilyen küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő3. munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint akézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyreköltözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

Felek – sürgős esetben - írásbelinek fogadják el az értesítést faxon vagy e-mailben is (haaz visszaigazolható), de lényeges körülmények esetén az értesítésnek tértivevényesajánlott küldemény útján is meg kell történnie.

Megrendelő tudatában van a Leitz-cégcsoport nevéhez és a termékeihez kötődő üzleti jóhírnévvvel, goodwill-el. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megteszannak érdekében, hogy ezt a jó hírnevet tovább öregbítse, illetve tartózkodik mindenolyan magatartástól, amely ezen jó hírnév bármilyen sérelmét jelenti, azt bármilyenmértékben csorbítja.

Kelt: Érd,2015.01.01.