Szerszámok és szerszámrendszerekfa- és műanyag megmunkáláshoz
ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely a Leitz Hungária Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Kis-Duna u. 6., Cg. 13-09-088776) mint eladó (Szállító) által a Megrendelővel kötött szerződésekre érvényes.

1. Általános feltételek:

Megrendelőnek minősül bármely természetes vagy jogi személy, amely a Szállítótól terméket rendel, Szállítóval adásvételi vagy egyéb (pl. szerszám karbantartási, szerviz-szolgáltatási stb.) szerződést köt a termékek kapcsán.

Terméknek a Szállító által értékesített fa- és műanyag megmunkáló szerszámok és szerszámrendszerek minősülnek.

A jelen ÁSZF-et kell alkalmazni a felek között létrejött valamennyi szerződésre, a Szállító által közölt minden árajánlatra, megrendelésre, rendelés-visszaigazolásra, kivéve, ha a felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől egyedi megállapodásukban eltérnek.
A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a felek között a termékekkel kapcsolatos megállapodást, ajánlatot, kikötést.

Az ajánlatokhoz átadott mellékletek, különösképpen rajzok, ábrák, minták és hasonlók, a Szállító tulajdonában maradnak és csak a szerződés szerinti célokra használhatók. Amennyiben a szerződés nem jön létre, ezeket a mellékleteket Szállító számára vissza kell szolgáltatni.

A jelen ÁSZF-től bármilyen eltérés csak akkor érvényes, ha azt a Szállító írásban elfogadta.

A Megrendelő saját általános szerződési feltételeinek alkalmazását Szállító kifejezetten kizárja.

A felek egyedi írásbeli megállapodásukban a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.
A Megrendelő a megrendelés elküldésével, az ajánlat elfogadásával kijelenti és elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szállító honlapján keresztül megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, úgy nem jogosult a Szállítótól terméket megrendelni vagy átvenni.

Mindazok a szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolataikban megegyeztek,illetve minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, csak akkor válik a szerződés részévé, ha abban a Felek külön megállapodnak. Ugyanez vonatkozik az üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokásra is.


2. Megrendelés és szerződéskötés

Megrendelő megrendelés leadásával a Szállítótól termékek leszállítását megrendeli. Megrendelő köteles az egyes megrendelésekben (megrendelőlapokon) megjelölni a termék fajtáját, mennyiségét, a teljesítés határidejét és helyét, a teljesítés ütemezését, valamint az adott megrendelés teljesítésével kapcsolatos további lényeges és egyéb feltételeket. A megrendelés Szállító által történő visszaigazolása – akár a lényeges kérdéseket nem érintő eltérésekkel – elfogadásnak minősül, kivéve, ha eltérés esetén a Megrendelő tiltakozik az eltérő feltételek ellen.

A felek közötti megállapodás a megrendelés Szállító által történő írásbeli elfogadásával jön létre. Amennyiben a felek külön megállapodást kötnek, az csak a mindkét fél által történő aláírással jön létre.

Az árakat a Szállító árlistája tartalmazza. A Szállító az árlistáiban, illetve az ajánlataiban szereplő árakat megváltoztathatja, különösen, ha ezt árfolyamváltozás indokolja, kivéve, ha az árak érvényességi időtartamát az árlistában vagy az ajánlatban meghatározta.
Az árak esetleges változását a Szállító köteles a visszaigazolásban jelezni, amelyek csak akkor lesznek érvényesek, ha azokat a Megrendelő elfogadja.A Megrendelő köteles a megrendelt árut átvenni és annak ellenértékét a megállapodott határidőre kiegyenlíteni.


3. Árak:

Mindenkor a kiszállítás napján hatályos árak érvényesek.
Áraink megadásánál ÁFA nélküli ár értendő. A nettó ár után felszámított ÁFA a kiszállítás napján érvényes mértékben kerül felszámításra.

Az árak székhelyünkön vagy fióktelepeinken történő átadással, csomagolva értendők.

Belföldi kiszállításoknál fuvarozó igénybevétele esetén Szállító jogosult a fuvarköltséget felszámítani, a fuvarköltséget a Megrendelő viseli abban az esetben is, ha a szállítást a Szállító végzi. A biztosítási és egyéb járulékos költségeket a Megrendelő viseli. Szállító csomagoló anyagot nem vesz vissza.

Amennyiben a megrendelés lezárását követően külön, a visszaigazolásban nem rögzített igények jelennek meg, Szállító jogosult az ebből eredő költségeket külön leszámlázni. Ugyanez érvényes olyan műszaki részletek felmerülésekor, amelyek a megrendelés/ajánlat megkötésekor nem voltak ismertek és többletköltséget jelentenek.


4. Szállítási feltételek:

Szállító a szállítási határidőket az elvárható gondossággal és zavarmentes termelési folyamatot feltételezve adja meg. A szállítási határidő a megrendelés minden részletének tisztázását követően, a visszaigazolásban foglaltak szerint kezdődik.

A szállítási határidő meghosszabbodik előre nem látható gátló tényezők felléptekor, melyeket Szállítónak a tőle elvárható gondosság ellenére sem áll módjában kiküszöbölni. Ilyen gátló tényező pl. a termelőüzemben vagy a beszállítóknál fellépő üzemzavarok, a nyersanyagellátás késedelme vagy hasonló okokra visszavezethető ter¬meléskiesés. Ugyancsak meghosszabbodik a szállítási határidő, ha a Megrendelő a megrendelés Szállító általi visszaigazolását követően olyan változtatásokat kér, melyek a termelési folyamatot meghosszabbítják.

A késedelem jogkövetkezményei alkalmazásától a Felek abban az esetben eltekintenek, ha a késedelem oka – minden kétséget kizáróan - vis maior (pl. háború, árvíz, földrengés, egyéb természeti katasztrófa stb.).

Szállító kártérítési felelőssége kizárólag a szállítási határidő szándékos túllépése miatti esetben áll fenn.

Az áru kiszállítása a Megrendelő által megjelölt helyre a Megrendelő kockázatára történik. A Megrendelő kockázata a szállítójárműre történő felrakodást követően kezdődik, akkor is, ha ez a Szállító járműve. Szállító a szállítmányokat csak a Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére és költségére biztosítja.
Eltérő megállapodás hiányában a Szállító jogosult rész-szállításokat teljesíteni. A rész-szállítások külön szállításként kerülnek elszámolásra.

A teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a terméket átveszi a Szállítótól vagy az a fuvarozónak átadásra került.

A szállítás teljesítésének igazolása szállítólevél kiállításával történik, amelyen a Felek a szállítást – nevük és a dátum feltüntetésével – aláírásukkal igazolják.
Amennyiben szállítási kár vagy veszteség következik be, azt haladéktalanul jelezni kell a Szállító számára, - fuvarozó közreműködése esetén - annak kár- illetve veszteségigazolásának egyidejű mellékelésével. A károsodott árut a Szállító rendelkezésére kell tartani.

Amennyiben a Szállító a szállítással késedelembe esik, Megrendelő köteles 15 napos póthatáridő tűzésével felszólítani a teljesítésre, elállásra csak a póthatáridő eredménytelen eltelte után jogosult.

Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben vis maior miatt késik a szállítással vagy a megrendelés teljesítésével. Ha a felek között nem jön létre megállapodás a szállítási határidők módosításáról, Szállító elállhat a szerződéstől, míg Megrendelő ilyen esetben a megállapodott szállítási határidőt követő 30 nap elteltével jogosult elállni a szerződéstől.


5. Vizsgálat/mennyiségi és minőségi kifogásolás, a kárveszély átszállása:

Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból - az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban bármilyen eltérést tapasztal, köteles ezeket jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles a Szállítónak eljuttatni.
Fentiek elmulasztása esetén a szállítás szerződésszerű teljesítésnek minősül és a Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy a termék mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Szállítóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

Amennyiben a termék átvételekor a termék csomagolása sérült, hiányos vagy hibás, Megrendelő köteles erről az átvételt megelőzően jegyzőkönyvet felvenni, és csak a jegyzőkönyv fuvarozó általi átvételét követően veheti át a terméket. A sérült, hiányos vagy hibás csomagolásról Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót.

Amennyiben a Megrendelő a mennyiségi vagy minőségi kifogást alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Szállítónak megtéríteni.

A termék Megrendelőnek történő átadásával a kárveszély átszáll a Megrendelőre, illetve a fuvarozónak történő átadással a fuvarozóra.

Amennyiben a Megrendelő általi átvétel a Szállító határidőben történő teljesítését követően nem, nem határidőben, vagy nem teljes egészében következik be, a Megrendelő átvételi késedelembe kerül. Ettől az időponttól kezdve a kárveszély a Megrendelőre száll át.
Ilyen esetben a Szállító jogosult a terméket a Megrendelő kockázatára és költségére választása szerinti módon feladni, vagy beraktározni. Ezen időponttól kezdődően az áru minden tekintetben szerződés szerint leszállítottnak minősül és a Megrendelő köteles a szállítás esetén esedékes, vagy a szállítástól függő fizetéseket haladéktalanul teljesíteni.

A csomagolás kizárólag a kereskedelemben szokásos módon történik, amennyiben ettől eltérő csomagolásra nem jött létre külön megállapodás.


6. A tulajdonjog fenntartása:

Valamennyi, a Megrendelőnek átadott termék a vételár teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában marad, függetlenül attól, hogy az kinek a birtokában van. Ez vonatkozik a tesztelés vagy bemutató céljából szállított termékekre is, amelyeket Megrendelő csak a Szállító által meghatározott célra használhat.

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a tulajdonjog fenntartással átadott terméket a Megrendelő bármely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén, Megrendelő telephelyén visszavegye. Megrendelő köteles Szállító bejutását lehetővé tenni és a terméket visszaszállításra biztosítani, az elszállítást semmilyen módon, sem közvetve, sem közvetlenül nem akadályozhatja, hiúsíthatja meg.

Amennyiben a Megrendelő a leszállított árut továbbértékesíti, úgy azt határidőben történő fizetés esetén értékesítheti a szabályos üzleti tevékenysége során, a vételár kiegyenlítéséig foglaló vagy biztosíték, zálog tárgya az átvett termék nem lehet, azt a Megrendelő semmilyen módon nem terhelheti meg, azzal sajátjaként egyéb más módon sem rendelkezhet.
Továbbértékesítés esetén a Megrendelő - kártérítési kötelezettsége mellett - köteles a harmadik személyt a tulajdonjog fenntartás tényéről tájékoztatni és egyidejűleg vételár-követelését Szállítóra engedményezni és Szállítót a továbbértékesítés minden lényeges feltételéről, a termék felhasználási módjáról tájékoztatni.

A tulajdonjog fenntartás akkor is érvényes, ha Megrendelőnek a Leitz cégcsoporthoz tartozó más vállalkozással szemben fennálló lejárt követelése van.


7. Fizetési feltételek, a késedelem következményei:

Megrendelő - levonás vagy beszámítás nélkül – köteles a termék vagy szolgáltatás átvételekor a kiállított számla összegét megfizetni (átutalni), amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodnak meg.

Nagyobb értékű, specifikusan a Megrendelő részére készülő szerszámok megrendelésekor Szállító jogosult előleget kérni, melynek mértéke a megrendelt termék értékét nem lépheti túl. Előleg kikötése esetén a szállítási határidő az előleg Szállító bankszámlájára, vagy pénztárába történő beérkezésének napján kezdődik. Az ügylet Megrendelőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén Szállító az előleget mindaddig jogosult kamatmentesen visszatartani, míg a terméket más felhasználó felé nem értékesíti.

A Szállító számláiban feltüntetett vételárat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű ÁFA terheli, melyet Megrendelő köteles megfizetni.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Megrendelőt a számla kiegyenlítésének késleltetésére.

A fizetés akkor tekintendő megtörténtnek, amikor az ellenérték jóváírásra került a Szállító bankszámláján/készpénzben pénztárába befizetésre került.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesít. Szállító jogosult a késedelmi kamatot meghaladó mértékű kárigényét érvényesíteni, továbbá Megrendelő köteles megtéríteni Szállító részére az igény érvénesítésével kapcsolatban felmerült adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult teljesítését felfüggeszteni, szüneteltetni. Szállító a szüneteltetés/felfüggesztés ideje alatt nem esik késedelembe és a Megrendelő semmilyen igényt nem érvényesíthet vele szemben.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben felszámolási eljárás indul, a Szállítóval szemben fennálló még le nem járt tartozása a felszámolási eljárás megindulását elrendelő jogerős bírósági végzésnek a Cégközlönyben való megjelenésének napján lejárttá válik. /Cstv. 35. § /1/
Mindez érvényes a Megrendelő ellen indult csődeljárás esetén is.
Ilyen esetben Szállító a már leszállított áru ellenértékét azonnali hatállyal követelheti, a még nem teljesített megrendelést pedig csak a vételár előzetesen történő kiegyenlítése esetén köteles teljesíteni.

Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a Szállítóval szemben, Szállító jogosult a tartozás kiegyenlítéséig a teljesítést megtagadni.

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Szállító és/vagy Szállító jogi képviselője írásban, 8 napos póthatáridő tűzésével felszólítja tartozása kiegyenlítésére. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének ezen póthatáridő(k)ben sem tesz eleget. Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és jogos követelését bírósági úton (akár felszámolási eljárás útján) érvényesíteni.

Megrendelő kizárólag a felek megállapodása alapján jogosult a vételár visszatartására és a vételárral szembeni beszámításra (bármilyen jogcímen, így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési jogcímen).

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy új vevő, megrendelő első megrendelése esetén a teljesítést biztosíték nyújtásától vagy előlegfizetéstől tegye függővé.


8. Szavatosság

Szállító szavatosságot vállal az általa szállított vagy szolgáltatott termék kifogástalan
minőségéért. A Szállító katalógusaiban, prospektusaiban, rajzaiban feltüntetetthez képest műszaki változások nem képezhetik reklamáció alapját mindaddig, míg a felhasználási célnak megfelelnek a termékek.
Ugyanez érvényes olyan hibákra, melyek a termék alkalmazhatóságát nem befolyásolják.
Szállító nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy ismernie kellett volna.

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.
Szállító a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

A termékkel kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogást a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban, pontos leírással, a bizonylatok, szállítólevél csatolásával, valamint a számlaszám megadásával köteles a Szállító részére bejelenteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

Nincs helye reklamációnak olyan eltéréseknél, melyek nem haladják meg a szakmában szokásos mértéket, illetve ha a minőségi irányelvek által előírt követelményeken belül maradnak.
Jelentéktelen hiba miatt, valamint olyan esetben sincs helye elállásnak, amikor az elállás feltételeinek bekövetkezését Megrendelő felróható magatartása idézte elő.
Nem tekinthető hibának a katalógusokban foglaltaktól vagy a korábban leszállított termékektől való kisebb, jelentéktelen eltérés.

Megrendelő a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.
A termék kicserélése esetén a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kicserélt termékre újból kezdődik.

Szavatossági igény nem érvényesíthető az alábbi esetekben:
- szakszerűtlen, rendeltetésellenes üzembe helyezés, használat, alkalmazás, a kezelési utasítások be nem tartása;
- helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, nem gyártási eredetű meghibásodás;
- a terméken végzett bármilyen idegen beavatkozás vagy önhatalmú változtatás;
- kopás.


9. Felelősség

Szállító felelőssége csak az általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért áll fenn. Szállító a Megrendelő speciális körülményeiből adódó bármilyen következményi káráért, esetleges elmaradt hasznáért, valamint a prospektusokban, katalógusokban és egyéb írásos anyagokban szereplő esetleges téves adatokért nem vállal felelősséget.


Szállító kártérítési felelőssége legfeljebb a leszállított termékek vételárának erejéig áll fenn.

Felek a szerződéses kötelezettségeik teljesítését érintő körülményekről haladéktalanul és teljes körűen kötelesek tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősek.
Feleknek tudomása van arról, hogy a 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) alapján a szerződést megelőző tárgyalások során tájékoztatni kötelesek egymást a szerződést érintő lényeges kérdésekről és feltételekről. Ennek elmulasztása esetén az esetleges kártérítésre jogosult fél - a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett káron túlmenően – egyéb károkat és elmaradt vagyoni előnyt kizárólag olyan mértékben érvényesítheti a károkozóval szemben, amilyen mértékben bizonyítani tudja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a jelen szerződés megkötésének időpontjában a károkozó fél számára előrelátható volt.
A Megrendelő felel azért, hogy meghatározott minőségi, és egyéb tulajdonságokra vonatkozó előírások kivitelezése, vagy a Szállító rendelkezésére bocsátott rajzok, matricák, minták, és hasonló kiviteli előírások, ill. segédeszközök felhasználása nem sérti egy harmadik fél jogait, különös tekintettel a szabadalmi-, márka- és mintajogokra, valamint felelős a megrendelésének kivitelezéséből adódó minden panaszért és kárigényért.
Szállító nem vállal felelősséget semmilyen, a rendelkezésére bocsátott rajz, minta, stb. elvesztéséért, ill. károsodásáért, és ezekre biztosítást csak külön megbízás esetén, a Megrendelő költségére köt.


10. A szerződés időtartama, felmondása és azonnali hatályú felmondása

A felek közötti szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

A szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel megszüntetni.
Szállító jogosult a szerződést Megrendelő súlyos szerződésszegése, így különösen az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondani:
- a Megrendelő ellen felszámolási-, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi;- amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak;
- amennyiben részszállítások esetén Megrendelő az esedékes részszámlát – Szállító felszólítása ellenére, az ott megjelölt póthatáridőn belül – nem egyenlítette ki;
- a szerződést érintő lényeges körülménnyel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy bármilyen kötelezettségét megszegte és azt – Szállító erre vonatkozó felhívását követően – 5 napon belül nem orvosolta;
- a Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Szállítóval szemben, amely a Szállító hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a fentiek bármelyike bekövetkezik, Szállító jogosult további teljesítéseit felfüggeszteni.

A szerződés bármilyen módon való megszűnése semmilyen vonatkozásban sem érinti a Megrendelőnek a Szállítóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésének kötelezettségét.

Elállásnak (a szerződés felbontásának) csak akkor van helye, ha az eredeti állapot természetben helyreállítható.
Elállásra bármelyik fél kizárólag akkor jogosult, ha felajánlja az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását.
Amennyiben a Szállító elállására az ajánlat késedelmes elfogadása vagy a Megrendelő fizetési késedelme miatt kerül sor, Szállító jogosult a megrendelés értékének 30 %-ának (+ÁFA) megfelelő összegű meghiúsulási kötbért felszámítani.

Amennyiben Szállító a Megrendelőnek felróható okból eláll a szerződéstől, Megrendelő köteles megtéríteni a Szállítónak az ezzel okozott károkat, ideértve a következményi károkat és az elmaradt hasznot is.


11. Különleges feltételek szervíz-és/vagy szerszám karbantartási szolgáltatásokra

Szerviz- és/vagy szerszám karbantartási szolgáltatások esetén a Felek között jogviszony tipikusan úgy jön létre, hogy a Szállító munkatársa a Megrendelőnél elektronikus úton rögzíti a konkrét megrendelés Felek által lényegesnek ítélt feltételeit, amelyről a Megrendelő egy automatikus visszajelzést kap e-mailben. A Felek közötti jogviszony az e-mail Megrendelő postafiókjába történő megérkezésével jön létre.

Szerviz- és/vagy szerszám karbantartási szolgáltatások esetén a szállítást tipikusan a Szállító végzi.
Amennyiben a Szállító részére tárgyakat, eszközöket további megmunkálásra, (pl. élezésre) átadtak, a megmunkálandó tárgy a javítási díj kifizetésekor vehető át.
Minden elvégzett munka azonnal, készpénzben fizetendő, kivéve, ha más írásos megegyezés született.
A díj határidőben történő kiegyenlítésének hiányában Szállítót a díj kifizetéséig vagy más megfelelő biztosíték nyújtásáig a terméken visszatartási jog illeti meg.

Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból – az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles megvizsgálni, rendeltetésszerűen kipróbálni és meggyőződni annak megfelelő működéséről.

Ilyen esetekben Szállító szavatossági kötelezettsége az általa elvégzett munkára korlátozódik, Szállító semmilyen következménykárért, elmaradt haszonért stb. nem felelős.

Szállító a szaktanácsadói tevékenysége során nem tartozik kártérítési felelősséggel, kivéve, ha bizonyíthatóan szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal járt el.


12. Eljáró bíróság

Jogviták esetére a felek – értékhatártól függően – a Buda Környéki Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


13. Vegyes rendelkezések:


Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló esetleges bármilyen követelését kizárólag a Szállító előzetes írásbeli engedélyével engedheti át harmadik személynek, csak így engedményezheti, illetve terhelheti meg. Az ilyen követelés beszámítása szintén csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Megrendelő hozzájárul, hogy Szállító kezelje és feldolgozza adatait. Szállító tanácsadói (könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek stb.) szintén jogosultak ezen adatok megismerésére.

Szállító és Megrendelő egyaránt köteles a köztük létrejött jogviszonnyal, annak teljesítésével kapcsolatban egymásnak átadott dokumentumokat és megismert információkat szigorúan bizalmasan kezelni és kizárólag a szerződésben rögzített célokra használni. A munkatársak és az esetlegesen közreműködő harmadik személyek (alvállalkozók stb.) kötelesek a fenti rendelkezések betartására.
Felek valamennyi ilyen jellegű információt, adatot üzleti titoknak minősítenek, melyek megőrzésére a köztük létrejött jogviszony megszűnése után is kötelesek.
Valamennyi írásbeli értesítést a felek mindenkori székhelyére tértivevényes ajánlott küldeményként kell megküldeni. Az ilyen küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő 3. munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

Felek – sürgős esetben - írásbelinek fogadják el az értesítést faxon vagy e-mailben is (ha az visszaigazolható), de lényeges körülmények esetén az értesítésnek tértivevényes ajánlott küldemény útján is meg kell történnie.

Megrendelő tudatában van a Leitz-cégcsoport nevéhez és a termékeihez kötődő üzleti jó hírnévvel, goodwill-el. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a jó hírnevet tovább öregbítse, illetve tartózkodik minden olyan magatartástól, amely ezen jó hírnév bármilyen sérelmét jelenti, azt bármilyen mértékben csorbítja.

Kelt: Érd, 2014. június 1.